Kdo může žádat o sociální byty

08.12.2023 09:25

Město Dolní Bousov nabízí k pronájmu sociální byty v Tovární ulici. Zájemci si mohou vyzvednout žádosti na MěÚ, odbor místního hospodářství, tel.326396257.

Město Dolní Bousov za finanční podpory Integrovaného regionálního operačního programu z výzvy č. 80 „Sociální bydlení“ zrekonstruovalo obytný dům v ulici Tovární 179. Rekonstrukcí vzniklo v 1., 2. NP a 3. NP celkem 12 bytových jednotek určených k sociálnímu bydlení (2 byty 1+KK, 1 byt 1+1, 6 bytů 2+KK, 3 byty 3+KK).

Dále následuje stručný výňatek nejdůležitějších podmínek pro přidělování sociálních bytů v Tovární ulici. Podrobné a úplné znění podmínek je k dispozici na webových stránkách města Dolní Bousov nebo vytištěné na odboru místního hospodářství u paní Orságové v přízemí radnice.

Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu bude 60 Kč. Limit nájemného stanovuje Ministerstvo pro místní rozvoj /dále jen MMR/. Byty budou přidělovány bez požadavku na kauci. Za správu bytu zodpovídá město Dolní Bousov. Sociální byty jsou částečně vybaveny.

Cílovou skupinou v sociálním bydlení jsou osoby v bytové nouzi.

Osobou v bytové nouzi se zároveň rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely, který lze využít k trvalému bydlení a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy.

Nájemní smlouva může být také uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), když minimálně dalších 50 % členů, užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 až 64 let) a zároveň jsou splněny výše uvedené podmínky.
Nájemní smlouvy na sociální bydlení lze uzavřít primárně pouze s uvedenými cílovými skupinami:

• muži a ženy v seniorském věku,
• matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
• osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
• osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
• osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání,
• osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
• osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče.

Pokud nebudou uzavřeny s výše uvedenými cílovými skupinami, mohou být nájemní smlouvy uzavřeny s ostatními cílovými skupinami uvedenými ve výzvě č. 80 „Sociální bydlení “ z IROP. Tedy:

• úplné rodiny v azylovém domě,
• muži a ženy v azylovém domě,
• osoby v domě „na půli cesty“,
• invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
• osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemající jinou možnost bydlení),
• osoby v nízkoprahové noclehárně,
• osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
• žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
• a další dle podmínek IROP.

Sociální byt bude přednostně poskytnut za těchto podmínek:

1. žadatel je hlášen k trvalému pobytu v Dolním Bousově,
2. žadatel je hlášen k trvalému pobytu v ORP Mladá Boleslav,
3. v případě volných kapacit může být sociální byt poskytnut i žadatelům hlášeným k trvalému pobytu mimo ORP Mladá Boleslav, ale ve Středočeském kraji,
4. ve všech uvedených případech mají vždy přednost rodiny s nezletilými dětmi (nezletilým dítětem) nebo těhotné ženy.

Sociální byt nelze poskytnout osobám:

1. jejichž obtížná životní situace je prokazatelně dlouhodobě neřešená,
2. aktuálně užívajícím návykové látky a alkohol,
3. jejichž stav vyžaduje léčení ve zdravotnickém zařízení,
4. omezeným na svéprávnosti,
5. nájemní smlouva nebude uzavřena se žadatelem, se kterým byl v minulosti ze strany Města Dolní Bousov ukončen nájemní vztah z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících z nájmu.

Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou na 2 kalendářní roky.

Miroslav Boček

Zpět